POLISH - ENGLISH
DICTIONARY ONLINE
Billingual scrolling word list, about 600 terms

Polsko - Angielski Slownik Internetowy
Polish is Eastern European language which belong to the Slavic group of Indo European language
family and is very closely related to Ukrainian, Slovak and Czech, all being mutually quite coprehensible.
Polish is spoken by ca. 38 millions in Poland.


Explanation note:
The following letters should be spelled as below:

c - as English "ts" j - as English "y" in "yolk" or "yellow"
ch - as English "kh" or as "ch" in Scottish Loch Ness Ł - stands for Polish hard "l"
sz - stands for "sh" as in "show" cz - stands for "ch" as in "child"
Polish "rz" should be spelled as "zh" w - as English "v"
z' - as English "zh" and in other cases sign ' serves as soft sign y - as English "y" or as "i" in "sick"
u - as "oo" in English "boom" a - as "a" in English "fast"
POLSKI:
Polish:
ANGIELSKI:
English:
A  
abonament pre-paid service
absolwent graduate
aby in order
adidasy sneakers
administracja administration
adoptowac to adopt (a child)
adres address
agrest gooseberry
akceptowac to accept
akcja action
aktor actor
alarm alarm
alarmowac to alarm
albo in order
ale but
alfabet alphabeth
algierski Algerian
aluzja hint, allusion
amunicja ammunition
aneks, dodatek attachment, annex
aniol angel
apel apeal
arabski Arabian
archiwum archives
arcydzielo masterpiece
areszt, aresztowac arrest, to arrest
arkusz sheet
artykul (w gazecie) article
artykul (towar) item (of goods)
artysta artist
atak atack
atrakcyjny attractive
australijski Australian
austriacki Austrian
auto automobile
autobus bus
automat automat
autor author
B  
babcia grandmother
bac sie (ja sie boje) to be afraid (I am afraid)
badacz researcher
badac to research
bajka fairy tale
bajkowy fabulous
bandyta bandit
baran goat
bardziej more
barwa color
bawelna cotton
bez without
bezpieczenstwo security
bezposredni direct
beben drum
bialy (m.), biala (f) white
blonie meadow
blyskawica lightning
bo because
bloto swamp
bocian crane
bok side
brama gates
bredzic to
brzeg bank (of river)
buty boots
byc (Ja jestem; On, Ona jest) to be (I am; He, She is)
C  
calkiem totally
caly (m.), cala (f.) whole
cerkiew church
cel goal
cena price
centrum center
Chiny China
Chinski Chinese
chleb bread
chlodnia refrigirator
chlodny (m.), chlodna (f.) cold (adj.)
chlopiec boy
chociaz` though
chrzest baptism
cialo body
cien shadow
ciez`ki heavy
co what
czas time
czekac (ja czekam) to wait (I wait)
czekolada chocolate
czeresnia cherry
Czerwiec June
czerwony (m.), czerwona (f.) red (adj.)
czwartek Thursday
czy if, or
czyj whose
czyn act
czysty clear, tidy
czytac to read
D  
dach roof
dac (ja daje) to give (I give)
dbac to care
dab oak
dar present (noun)
deszcz rain
dla for
dlug debt
dluz`nik debtor
do to
doba day (24 hours)
dobry (m.), dobra (f.) good (adj.)
dobrze good, fine!
dom house
dorsz cod (fish)
dostep access
dosyc enough
dotad until
drabina ladder
drzewo tree
drzwi doors
dusza soul
duz`o a lot, many, much
duz`y, duz`a great, big, large
dywan carpet
dzien day
dzieki, dziekowac (Dziekuje!) thanks to, to thank (Thanks!)
E  
echo echo
Egipt, egipski Egypt, Egyptian
egzamin exam
ekspedient seller, salesman (in shop)
Estonia, estonski Estonia, Estonian
Europa, europejski Europe, European
Ewangelia Gospel
ewidencja accounting, statistics
F  
fala wave
farba dye (painting material)
fartuch apron
fasola bean
ferie holidays
Finlandia, finski Finland, Finnish
firanka curtain
flaga flag
G  
galaz branch
garb hill
garnek pot
gdy if
gdzie? where?
gdzies somewhere
ges goose
glina clay
glos voice
glowa, glowny head (noun), main (adj.)
gluchy (m.), glucha (f.) dumb
gniazdo nestle
golab dove
gora mountain
gorszy, gorsza worse
gosc guest
Grecja, grecki m.), grecka (f.), grek Greece, Greek (adj.),
Greek (noun)
gromada gathering, group, community
grzyb mushroom
gwiazda star
H  
haczyk hook
haft embroidery
halas noise
halasowac to make noise
hamulec brakes
handel trade
hanba shame
haslo motto, appeal
helm helmet
hinduski, hinduska, Indie Indian (m.), Indian (f.), Hindu, India
historia, historyczny history, historical
honor honour
huczec, huk to buzz, buzz / noise
humor humour
I  
i and
igla needle
ile? how many? how much?
ilosc quantity
imie name
inaczej other way (adverb)
inny (m.), inna (f.) other
interesujacy, interesujaca interesting
iskra spark
isc (ja ide) to go (I go)
Izrael, izraelski Israel, Israeli
J  
jezyk language
jodla fairy-tree
jutro tomorrow
juz` already
K  
kaczka duck
kamien stone
kapelusz hat, cap
kapusta cabbage
kapusniak cabbage soup
kara punishment
karac to punish
karp carp (fish)
kawa coffee
kawalek piece
kaz'dy, kaz'da every, each
kilka a few, some
kolacja supper
koniec end
koniecznie necessarely
konieczny, konieczna, konieczni necessary (m.), necessary (f.), necessary (pl.)
korona crown
kraj land, country
krag circle
kto who
ktos' someone
ktory which
kuchnia kitchen
Kwiecien' April
L  
lampa lamp
las forest
latac to fly
lato summer
lecz but
lekarz physician, doctor
lekki, lekka easy
lepiej better
lew lion
lotnisko airport
lub or
lubic' to love
lud people
ludzie men, people, folk
Luty February
Ł  
Łabedz swan
Ład arrangement, organization
Ładny, Ładna nice, beautiful
Łagodny, Łagodna, Łagodni tender, soft (m., f.,, pl.)
Łagodzic' to repair
Łamac' to break
Łapa paw
Łapac' to catch
Łaskawy, Łaskawa tender / merciful (m.) , tender (f.)
Łatwo, Łatwy, Łatwa easily, easy (m.), easy (f.)
Ławka bench
Łazienka bathroom
Łaczny, Łaczyc' general, to connect
Łacznos'c' connection
Łeb forehead
Łopata shuffle
Łotwa, Łotewski Latvia, Latvian
Łos' elk
Łosos' salmon
Łodz boat
Łoz'ko bed
Łuk bow (noun)
Łup booty
Łysy, Łysa bold (head, mountain)
Łyz'ka spoon
Łyz'wy ice-skater's boots
Łza tear (on the eyes)
M  
machac' to wave
Maj May
mak poppy flower
malarz painter
malina raspberry
maŁo, maŁy, maŁa, maŁe a little, small (m.), small (f.), small (pl.)
maŁpa monkey
marchew carrot
martwy, martwa dead (m.), dead (f.)
Marzec March
marzenie, marzyc' dream, to dream
masŁo butter
matka mother
mecz match
meta finish, goal
mewa seagull
medrzec sage
meka suffering
miecz sward
miec', ja mam, ty masz, on/ona ma to have, I have, You have, He/She has
miedz copper
miejsce place
miedzynarodowy international (m.)
miekki, miekka soft (m.), soft (f.)
miŁos'c' love
miod honey
mŁyn mill
mleko milk
mniej, mniejszy, mniejsza less, smaller (m.), smaller (f.)
modlitwa prayer
modlic sie to pray
MoŁdawia, MoŁdawski Moldova, Moldovian
morze sea
most bridge
mowa, jezyk speach, language
moz'e maybe
moc', ja moge, on moz'e, ty moz'esz can, I can, he can, you can
mroz frost
N  
na on
na pewno maybe, likely, surely
na zawsze forever
nad over
nafta, ropa oil (petroleum oil)
najbardziej the most, most
najlepsze, najlepszy, najlepsza best (adverb), best (m.), best (f.)
nakaz order (in sense of a law)
namiot tent
naprzeciw opposite to (adverb)
narada council, gathering, meeting
nasz, nasza, nasze our (m., f., pl.)
nazwa name
nic nothing
nie no
nie not
niebieski, niebieska blue (m., f.)
niech let (adverb)
niegdys sometime ago
niemoz'liwy, niemoz'liwa impossible (m., f.)
niesc', ja niose to carry, I carry
niewiele not many, a little
niz' than
niz'ej below
noc night
nos nose
noz' knifeO  
o about
obaj both
obok near to, about
ochrona guard
oddac', ja oddaje to give back, I give back
on, ona, oni he, she, they
oraz and
orzeŁ eagle
osioŁ donkey
osoba person
os' axys
otoz' therefore
owoce fruits
P  
palec finger
paŁac palace
panstwo, panstwowy state (noun), state (adj.)
para pair
patyk stick
pieniadzy money
pierwszy, pierwsza first (m., f.)
pies dog
piesn' song
piwo beer
pŁakac', ja, on pŁacze to cry, I cry
po over, on
pociag train
pokoj peace; 2.) room
poŁowa half
poniedziaŁek Monday
potem then
powies'c' novel
powietrze air
poŁnoc north, midnight
praca work
precz away
przed, przedni before (adv.), front (adj.)
przod front (noun)
przyjsc', ja przyjde to come, I'll come
pusty, pusta empty
pytanie question
R  
rada council
rados'c' joy
reka hand
robic', ja robie to do, I do
rodzina family
rok year
rod, pokolenie generation
ruch movement
ryba fish
rybak fisher, fisherman
rynek, bazar market
ryz' rise
rzad governement
rzeka river
Rzym, Rzymski Rome (city), Roman (adj.)
rz'nac' to cut
S  
sad garden
samochod car
samolot plane
sam, sama alone, same (m., f.)
sasiad neighbour
schody stairs
sen sleep, dream
serce heart
siano hay
siec network
siŁa power, force
skazac, ja mowie, on mowi to say, I say, He says
sklep shop
skora leather
sŁonce sun
sŁowo word
sŁuchac, ja sŁucham to listen, I listen
sok juice
sosna pine tree
spoŁeczenstwo society
spotkanie meeting
srebro silver
stad from here
stol table
suchy, sucha dry (m., f.)
szesc' six
szkoda 2.) Szkoda! damage 2.) It's a pity
szum noise
Szwecja, szwedzki, szwed Sweden, Swedish, Swede
szyja neck
S'  
s'ciana wall
s'cisly, scisla exact, narrow
s'lepy, s'lepa blind (m., f.)
s'miac sie, ja sie smie to lough, I lough
s'roda Wednesday
s'piewac', ja s'piewam to sing, I sing
s'mierc' death
s'rodek middle (noun)
s'rodowisko enviroment
s'wiat world
s'wiatŁo light
s'wieca candle
s'winia swine, pig
s'wit early morning, dawn
T  
tajemnica secret
tak yes
tam there
tamtedy that way
tani, tanio cheap, cheaply
telewizja TV
teraz now
tŁo background
towarzystwo society
trawa grass
tres'c' contents
troche a bit, a little bit, some
trwac, to trwa to last, it lasts
tutaj here
tydzien' week
tymczasowo, tymczasowy temporarily, temprary (m.)
tyton' tobacco
tytuŁ title
U  
u near, at, about, close to
ucho ear
uczyc' to teach
udziaŁ particiaption
ufac', ja ufam I trust
ulica street
umiec', ja umie, on umie to be able, can; I can, He can
uŁamek piece, broken part
umowa 2.) warunek agreement, 2.) condition
Ukraina, ukrainski, ukrainska, Ukrainiec, Ukrainka, Ukraincy Ukraine, Ukrainian (adj.: m., f.), Ukrainian (noun: m., f., pl.)
umacniac' to fortificate
umrzec' to die
umysŁ intelligence
uniknac, ja unikam to avoid, I avoid
upaŁ heat
urodzaj harvest
ustroj state, organization
uwaga, uwaz'ny attention, attentive
uz'yc' to use
W  
w (we) in, at
wapno limestone
waz'ny, waz'na important (m.,f.)
warstwa layer
waski, waska narrow (m.,f.)
wiara, wierzyc' faith, to believe
wies' village
wiec therefore
wiecej more
wiekszy, wieksza bigger / greater (m., f.)
wiele / duz'o many, much
wilk wolf
wis'nia cherry
wiosna spring
WŁochy, wŁoski, wŁoch, wŁoszka Italy, Italian (adj.), Italian (m.,f.)
woda water
wygrac' to win
wykorzystac' to make use
wyspa island
wzdŁuz' along
wzwyz' up
Z  
z (ze), 2) od with, 2) from
za for, behind, beyond
zabawa game, play
zabrac', ja zabieram to take, I take
zachod west
zadanie task
zagranica abroad
zakaz prohibition
zakonczenie ending, end
zakon'czyc' to end, to finish
zamiana change
zamiast instead
ziarno seed, corn
zielony, zielona green (m.), green (f.)
zŁy, zŁa bad, evil (adj.)
znowu again
zrozumiec', ja rozumiem to understand, I understand
zysk income, profit
Z'  
z'aba frog
z'al pity
z'e that
z'eby in order
z'oŁtko yolk
z'oŁty, z'oŁta yellow (m.), yellow (f.)
z'ona, 2.) kobieta wife, 2.) woman
z'uc' to chew
z'ycie, z'yc' life, to live
z'ydowski, z'yd Jewish, Jew
z'yto rye
z'ywy, z'ywa alive (m.), alive (f.)

Page created on 27.04.2001 by Roman Zakharii (from Berezhany, Western Ukraine) in Oslo, Norway.
Updated on 10.08.2013 in Iceland.
All copyrights reserved. If you have any questions or comments please e-mail me at: roman800@gmail.com

See my other online dictionaries and pages:

POLISH - UKRAINIAN - ENGLISH WORD LIST
NORWEGIAN - UKRAINIAN WORD LIST
ITALIAN - UKRAINIAN WORD LIST

[Main index] [Berezhany Yellow Pages] [Berezhany Town Website] [Berezhany Early and Medieval History]
[
Photos of Berezhany][Berezhany Genealogy and 19 th cen history] [Trostyanets Village] [Villages in Berezhany area]
[
Galicia Homeland Page] [Ternopil pages][Halych Information Page][Krylos][Pidvysoke][Pidvysoke Views]
[
Lviv and Lviv region] [Ukrainian language][Dizionario Ucraino Italiano] [Ukraine directory] [Ukraine in Norway Homepage]
[
My family tree][My CV]

[Sign guestbook] [View guestbook]